عکسی از دختر امیرمهدی ژوله در آغوش پدرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.دختر امیرمهدی ژوله کوچک است.دختر امیرمهدی ژوله خواب است.دختر امیرمهدی ژوله نامش گندوم است.