عکاس ایرانی اسیر طالبان شد. عکاس ایرانی اسیر طالبان آزاد شد. عکاس ایرانی اسیر طالبان 4 روز در بند بود. عکاس ایرانی اسیر طالبان از مرز هرات به افغانستان رفت.


عکاس ایرانی اسیر طالبان بعد از ۴ روز بازداشت توسط طالبان آزاد شد. "احمد حلبی ساز" بعد از ورود به افغانستان از مرز هرات، توسط طالبان بازداشت شده بود.