طبق آخرین آمارهای جهانی ۸۱۱ شده در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان، تا امروز ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۳۵۰ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)

۱. چین یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون و ۶۶۹ هزار نفر (۶۰.۷ درصد)

۲. هند ۳۶۴ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۱۱۲ نفر (۲۱.۵ درصد)

۳. آمریکا ۳۳۱ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۳۴۷ نفر (۵۵.۱ درصد)

۴. برزیل ۱۰۷ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۵۵۲ نفر (۳۸.۳ درصد)

۵. بریتانیا ۷۹ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۷۹۴ نفر (۶۸.۱ درصد)

۶. آلمان ۷۸ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۹۲ نفر (۵۷.۲ درصد)

۷. لهستان ۶۰ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۷۴۴ نفر (۴۵.۳ درصد)

۸. فرانسه ۵۸ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۸۲ نفر (۵۴.۲ درصد)

۹. ایتالیا ۵۶ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۹۵ نفر (۵۷.۵ درصد)

۱۰. ترکیه ۵۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۶۷ نفر (۴۴.۴ درصد)