تلویزیون CGTN چین گزارش داد: طبق مطالعه منتشر شده از سوی آکسفورد، تست کرونا ی 12400 اسرائیلی پس از دریافت واکسن مثبت بوده؛ 69 نفر از این تعداد، دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کرده بودند.

این اتفاق باعث ایجاد نگرانی در مورد این واکسن شده است.