«هادیر جیل عاد» در گزارشی که در روزنامه یدیعوت احارانوت منتشر شد، تاکید کرد امروز بودجه رفاه اجتماعی در گروگان شرایط فعلی قرار گرفته است تا بسیاری از افراد مسن ، زنان و کودکان قبانی خشونت های خانوادگی و بسیاری دیگر از اقشاری که ادامه زندگی شان به مستمری های این بودجه مربوط بستگی  دارد،به شدت دچار مشکل شوند.

به نوشته این روزنامه عبری زبان، مشکلات اقتصادی ناشی از بحران درمانی در اسرائیل(مناطق اشغالی) تاکنون باعث کاهش ۲۵ درصدی بودجه رفاه شده است، در حالی که پیش بینی می شود سال ۲۰۲۱ شرایط بدتر هم شود.

کاهش بسیار زیاد بودجه رفاه که با توجه به هزینه های برگزاری انتخابات پیش رو بیشتر هم خواهد شد به این معنی است که حدود یک میلیون نفری که از این خدمات بهره می گیرند به شدت دچار مشکل بیشتری خواهند شد در حالی که روز به روز افرادی که به زیر خط فقر می روند بیشتر می شود، امری که می تواند یک بمب ساعتی برای اسرائیل محسوب شود.

روزنامه یسرائیل هیوم هم در گزارشی درباره پیامدهای اقتصادی و مالی برگزاری چهارمین انتخابات پیاپی نوشت هزینه برگزاری انتخابات هرچه که باشد شرایط کرونایی ایجاب می کند ۱۰۰ میلیون شیکل بیشتر به آن اختصاص داده شود.

به نوشته این روزنامه عبری زبان، بودجه برگزاری انتخابات کنست(پارلمان) بیست و سوم بالغ بر ۴۲۰ میلیون شیکل بود که پیش بینی می شود به دلیل گسترش ویروس کرونا و نیاز به افزایش حوزه های رای گیری جهت جلوگیری از ازدحام این بودجه باید به بیش از ۵۲۰ میلیون شیکل برسد.