نظامیان رژیم متجاوز صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در شرق شهر قدس به ظن حمله با خودرو با شلیک گلوله به شهادت رساندند.

نظامیان صهیونیست به بهانه اینکه این جوان فلسطینی قصد انجام عملیات شهادت‌طلبانه داشت، به وی تیراندازی کردند.