به گزارش پارس نیوز، 

سلمان بن عبدالعزیز، شاه سعودی در چارچوب تغییرات گسترده در کابینه عربستان، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه را از سمتش برکنار کرد.

بر اساس فرمان شاه سعودی، ابراهیم العساف جایگزین عادل الجبیر به عنوان وزیر امور خارجه عربستان شد و الجبیر حکم وزیر مشاور در امور خارجه گرفت.

شاه عربستان سعودی علاوه بر تغییر کابینه این کشور، دستور تغییر شورای امور سیاسی و امنیتی عربستان به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد را صادر کرد.

در فرمان شاه سعودی همچنین عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز به عنوان وزیر گارد ملی و ترکی الشبانه، وزیر اطلاع رسانی و حمد آل الشیخ، وزیر آموزش معرفی شده است.

سلمان بن عبدالعزیز، محمد بن نواف بن عبدالعزیز بن سعود سفیر این کشور در لندن را نیز برکنار کرد.

سلمان بن عبدالعزیز با برکنار کردن فیصل بن خالد امیر منطقه عسیر، ترکی بن طلال را به جای او به این سمت منصوب کرد.

شاه سعودی همچنین بدر بن سلطان، امیر منطقه الجوف را برکنار و فیصل بن نواف را به عنوان جانشین او معرفی کرد. برکناری سلطان بن سلمان رئیس سازمان گردشگری عربستان سعودی از جمله دیگر تصمیمات شاه سعودی است.