به گزارش پارس نیوز، 

جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت کنونی انگلیس امروز و هم زمان با پنجمین و آخرین نشست پارلمان‌ این کشور با موضوع بررسی پیش نویس کنونی برگزیت گفت: پیش نویس کنونی برگزیت که دولت درباره آن به توافق با بروکسل پرداخته است، توافقی بَد برای اقتصاد و سایر نهادهای لندن به شمار می رود.

رهبر حزب کارگر انگلیس در این خصوص گفت: پارلمان دچار اختلاف شده است و این امر ثمره مذاکره دولت کنونی با اروپا درباره برگزیت است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر نخست وزیر نمی تواند برای توافق بهتری با اروپا به رایزنی بپردازد، بهتر است راه را برای افراد قوی تر در این خصوص باز کرده و از قدرت کناره گیری کند.

جرمی کوربین ادامه داد: دولت کنترل رویدادها را از دست داده و دچار آشفتگی شده است.