به گزارش پارس نیوز، 

کمیسیون اروپا [بازوی اجرایی اتحادیه اروپا] بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت ایتالیا را رد کرد.

کمیسیون اروپا پیشتر از دولت ایتالیا خواسته بود تا بودجه پیشنهادی سال 2019 خود را مورد بازنگری قرار دهد؛ بودجه‌ای که شامل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و مخارج عمومی بود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، به این ترتیب، مسیر برای اعمال تحریم‌هایی علیه دولت ایتالیا از سوی اروپا فراهم شده است.