به گزارش پارس نیوز، 

روزنامه اکسپرس میگوید که فرودگاه موقتا تعطیل شده و چندین پرواز به تاخیر افتاده است.

این بسته مشکوک در کانتر پذیرش ترمنیال 4 این فرودگاه بلیط کشف شده است. 

براساس این گزارش، پلیس انگلیس در صحنه حاضر شده و کلاین بخش را از مسافران و خدمه فرودگاه تخلیه کرده است.