به گزارش پارس نیوز، 

کنفدراسیون کارگری و اتحادیه نیروی کار در فرانسه امروز سه شنبه به همراه ۲ اتحادیه دانشجوئی در این کشور در حال برگزاری راهپیمائی گسترده اعتراض آمیزی علیه سیاست های دولت این کشور هستند.

راهپیمائی کنندگان معترض خواستار «بیداری وجدان» و محکوم کردن سیاست هائی هستند که با اتخاذ آن ها توسط دولت فرانسه تار و پود جامعه این کشور به زوال کشانده است.

معتراضان پلاکاردهائی در دست دارند که بر آن ها شعارهائی مبنی بر نابرابری و تضییع حقوق جمعی درج شده است.

این تظاهرات هم اکنون در پاریس در حال برگزار است و برخی از رسانه های جمعی از افزایش تعداد راهپیمائی کنندگان خبر می دهند.