حکم وجوب نماز و روزه قضای پدر و مادر بر پسر بزرگ تر را در زیر بررسی کردیم.

پرسش: اگرنماز و روزه قضای پدر راپسر بزرگ تر به جا نیاورد آیا می شود باتامین هزینه پسردیگر را اجیرکرد؟

2)آیا نماز و روزه قضای مادرهم بر پسربزرگ تر واجب است؟

3)اگرپسربزرگ تر به جا نیاورد و یامتوفی پسرنداشته باشد تکلیف چیست؟

پاسخ 1. مانعی ندارد

پاسخ 2. اختلافی است و برخی از مراجع واجب می دانند مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 پاسخ 3. بر کسی واجب نیست مگر انکه میت وصیت کرده باشد

منبع: استفتا از دفترحضرت آیت الله خامنه ای