علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک ها نیز شامل تعطیلی 6 روزه می شوند؟ اظهار کرد: از روز سه شنبه ۲۹ تیر تا یکشنبه سوم مرداد در استان های تهران و البرز بانک ها تعطیل هستند.

او در ادامه بیان کرد: ادارات مرکزی پشتیبان برای سایر استان ها نیز حداقل کادر کشیک را دارند و پشتیبانی برای سایر کشور انجام می شود. خدمات غیر حضوری نیز آمادگی شبانه روزی دارند و سرویس مناسب را ارائه می دهند.