مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۳ دی ماه به بیان مسائلی همچون قیمت خودرو در انتظار ارزانی، بازدهی بورس از مسکن،سکه و ارز پیشی گرفت، نظارت بر اجرای مصوبات شورای رقابت، حاشیه امن لاکچری ها در بودجه 1400 ، می پردازد.

همچنین تابوشکنی انحصار خودرو با حرف نیست عمل می خواهد، صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف، بازار خودرو بهم ریخت، امنیت سرمایه های خارجی نیاز امروز اقتصاد ناپایدار، از جمله مهمترین تیترهای روزنامههای اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۳ دی به شرح زیر است:

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

قیمت خودرو در انتظار ارزانی/ صرافی های غیرمجاز بهشت پول های کثیف/ حاشیه امن لاکچری‌ها در بودجه ۱۴۰۰