مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  شنبه ۱۵ آذرماه به بیان مسائلی همچون ۲۳ درصد بودجه وابسته به نفت است، تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه، مالیات کشنده تر از کرونا برای اصناف، میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد، می پردازد.

همچنین تداوم رشد منفی اقتصادی در نیمه اول سال، تمرکز حضور در بازارهای جهانی، بودجه منتظر هنرنمایی مجلس، اقتصاد بی دانش می میرد، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۵ آذر ماه به شرح زیر است:

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد

تلاش برای نگاه دیپلماتیک در بودجه/مالیات، کشنده‌تر از کرونا برای اصناف/ میزان عیدی امسال کارگران اعلام شد