مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه  ۱۷ آبان ماه به بیان مسائلی همچون فروپاشی رویاهای سوداگران، تصمیمات جدید ارزی و تجاری دولت، انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم، شوک قیمتی پساترامپ، علت گران فروشی روغن چیست؟، می پردازد.

همچنین سایه انتخابات آمریکا بر اقتصاد، گرانی یقه پوشک را هم گرفت، قیمت کالاهای اساسی کاهش می یابد، تلاطم در بازارهای مالی، نقاب تورم روی ناترازی بانک ها، دلار چقدر می ریزد؟، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۷ مهرماه به شرح زیر است:

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟

تلاطم در بازارهای مالی/ انحصار بازار خودرو را می‌شکنیم/ علت گران‌فروشی روغن چیست؟