مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۱۵ مهرماه به بیان مسائلی همچون برقراری دوباره پروازهای تهران-استانبول، در انتظار سقوط نرخ ارز، عدالت گمشده پرداخت کمک معیشتی، روزهای مهم نفت طلا و بورس، افزایش کمبودهای اقتصادی خانوارها، می پردازد.

همچنین دلال ها بازار را مدیریت می کنند، رفتار سینوسی بازار سهام ، خرید خودرو رقابتی می شود، سقوط قدرت وام مسکن ، تحولات ۱۵ ساله کار و بیکاری، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۵ مهرماه به شرح زیر است:

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن

عدالت گمشده پرداخت کمک‌معیشتی/ رفتار سینوسی بازار سهام/ خرید خودرو رقابتی می‌شود/ سقوط قدرت وام مسکن