به گزارش پارس ، بررسی های اقتصادپرس نشان می دهد که قیمت مرغ زنده و کشتار در سراسر کشور افزایش قابل توجهی داشته است؛ به طوری که قیمت مرغ زنده در نخستین روز تابستان در سراسر کشور به شرح زیر بود:

قیمت مرغ زنده در استان گلستان کاهش داشته و حداقل ۴۱۵۰ و حداکثر ۴۲۶۰ تومان و با میانگین ۴۲۰۵ تومان عرضه شده و همچنین در استان خراسان جنوبی از نظر قیمت تغییری نداشته و ۴۳۰۰ تومان عرضه شده است.

میانگین قیمت مرغ زنده

قیمت مرغ کشتار در نخستین روز تابستان در سراسر کشور به شرح زیر بود:

قیمت مرغ کشتار

میانیگین قیمت مرغ کشتار

گفتنی است قیمت مرغ در خراسان رضوی حداقل ۵۸۵۰ تومان، حداکثر ۶۰۵۰ تومان و با میانگین ۵۹۵۰ تومان و در خراسان جنوبی حداقل ۶۱۱۰ تومان، حداکثر ۶۱۴۰ تومان و با میانگین قیمت ۶۱۲۵ تومان عرضه شد.