به گزارش پارس نیوز، مهدی چمران در واکنش به گرانی مسکن گفت: آنچه را که وزارت مسکن (راه و شهرسازی) در پنج سال گذشته و با تدبیر وزیر همیشه طلبکار انجام داد یا بهتر است بگوئیم انجام نداد به پدیده امروز که به خطر افتادن حق سرپناه برای بسیاری از مردم عزیز است قطعا می انجامید ، و انتظاری فراتر از این را هم می توان داشت .

اخبار اقتصادی- وی افزود: تخریب کار ساده ای است و مدتی کوتاه صورت می پذیرد و این رکود بی سابقه اقتصادی و مسکن و بیکاری را بیکاری وزارت در پنج سال گذشته به دنبال داشت ، وزارتی که همه هم آن خنثی سازی سه بار استیضاح و پیروزی در آنها بود که ضعف مجلس را هم نشان میداد . ولی راه اندازی این چرخه کار ساده و کوتاه مدتی نیست . زیر فشار عمومی و حتی دولت آقای وزیر پنج سال گذشته خود هم نتوانست این چرخ خوابیده را به حرکت در آورد ، هر از چند گاهی وعده ای با آب و تاب داده شد ، مسکن مهر مزخرف و صحبت از مسکن اجتماعی به میان آمد ولی همه سراب بود و هزار نوع شغل تعطیل شده مسکن سازی و گرانی عجیب مسکن و کرایه را به دنبال داشت و مجبور به فرار طلبکارانه شد و امروز چهره عملی این تخریب بخوبی نمایان شده است .

راه حلهای این برونرفت هم مشخص است ، با آنکه کار مشکلی است ولی عملی است و با برنامه ریزی درست ،کار جهادی و حمایت همه جانبه ، سرمایه گذاری مورد نیاز ، بکار گیری و تسهیل کار بخش خصوصی ، و همکاری و یاری گرفتن صادقانه از مردم ،می توان بدان دست یافت .