به گزارش پارس نیوز، 

شهرداری تهران حقوق پایه شهرداران مناطق را منتشر کرد.

در قسمت مربوط به حقوق شهرداران مناطق شهرداری تهران امیر محسنی شهردار منطقه ۱۷ با مبلغ ۶۸,۵۳۳,۱۴۱ ریال بیشترین حقوق پایه را از میان شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران دریافت می‌کند که این مبلغ بدون محاسبه ارقام مربوط به حق اوقات فراغت، حق تحصیل فرزندان، حق مسافرت و ...است.

جدول زیر به ترتیب بیشترین و کمترین حقوق پایه شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهردای تهران را نشان می‌دهد.

حقوق پایه شهرداران مناطق شهرداری تهران +جدول

بر اساس جدول فوق این ارقام، مبلغ مندرج در حکم شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران است و نسبت به اعلام مبلغ دریافتی آن‌ها هیچ شفافیتی صورت نگرفته است.

چند سال پیش هم که آمار حقوق‌های نجومی با ارقامی ۸۰ میلیونی منتشر شد، مبلغ مندرج در حکم حقوقی آن افراد مبالغی زیر ۱۰ میلیون تومان بود، اما وقتی که موارد همچون حق تحصیل فرزندان، حق مسافرت، حق اوقات فراغت فرزندان و قص علی هذا منتشر شد، این ارقام سر از ۸۰ میلیون تومان درآورد.

چنانچه مدیریت شهری جدید بر شعار خود مبنی بر انتشار حقوق مدیران راسخ است، بهتر است در این شرایط که بستر انتشار آن فراهم شده، حقوق کارکنان شهرداری و به ویژه مدیران آن را طبق آنچه دریافت می‌کنند، به مردم اعلام شود، نه آنچه که پایه حقوقی است.