به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش‌های اصلی و اختصاصی در فصل تابستان ١٣٩٧، به شرح زیر است:

- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان امسال به عدد ٣١٩,٧ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٧٨.١) 15 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٨.٩)، ٣٩.٧ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٢٤.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (١٦,٨ درصد) افزایش داشته است.


- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان امسال با ١٩,٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٩٥.٣) به ٣٥٢.١ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣.٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٢٤.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (١٥.٣ درصد) افزایش داشته است.

- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان با ١٢,٤ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٨.٨) و ٤٦.٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٠) به ٣٢٤.٧ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٣٠.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٢٢.٠ درصد) افزایش داشته است.

- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان با ١٧,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٩.٠) به عدد ٣٤٠.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٨) ٥٢.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٣٢,٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٢٢,٧ درصد) افزایش داشته است.

- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٧ با ٢,٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١٣٣.٢) به عدد ١٣٦.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٥ درصد افزایش را نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٣,٧ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦، (٤.٦- درصد) افزایش داشته است.

- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩٧، با ٨,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٦٢.٣) به عدد ٢٨٥.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٧ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ١٢,٥ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٩,٦ درصد) افزایش داشته -است.

گفتنی است این شاخص در فصل تابستان ١٣٩٦ به عدد ٢٢٨,٩ رسیده بود که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.٤) ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل از خود (٢٠٦.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش داشت. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبلش معادل ٩.١ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار همان سال ٧,٥ درصد افزایش را تجربه کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده یا نرخ تورم تولیدکننده ( (PPI) Producer Price Index) معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) است.

نرخ تورم تولیدکننده روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌هاست. این شاخص، تأثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌مداران در آینده خواهد داشت.

انتهای پیام/