به گزارش پارس نیوز، 

در ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی درباره ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی آمده است: نامه مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۴ دادستان انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۵.۰۱.۰۱ شروع شده است، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م.م حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح شد.

همچنین در بخشی از صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم آمده است: بر اساس بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ است، لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۵.۰۱.۰۱ است، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه)، پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.