به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا بختیاری با بیان اینکه شورای شهر تهران چهار ماه پیش مصوب کرد که براساس تبصره 3 و برای ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیسات آب شهری آب‌بهای مشترکان کم مصرف و پرمصرف ماهانه به طور مشخص افزایش یابد و بر روی قبوض آنها ماهانه اعمال شود، گفت: براساس این مصوبه از ماه گذشته مشترکان کم مصرف هزار تومان و مشترکان پرمصرف 2 هزار تومان این گزینه برای کمک به ایجاد زیرساخت‌های تهران در تاسیسات آب بر روی قبوض آنها اعمال شده است. 

به گفته وی این برنامه از ماه گذشته آغاز شده و احتمالا در قبوض این دوره برای مشترکان اضافه خواهد شد.