به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98، دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، وزارت خانه ها بانکها، صدا و سیما و سایر شرکتهایی که به نحوی مشمول قوانین پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظف اند افزایش اعتبار حقوق، مزایا و پاداش کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 98بر اساس افزایش حقوق متوسط 20 درصد لحاظ نمایند.