به گزارش پارس نیوز، 

محمد حسینی در خصوص حسابرسی ویژه از صندوق توسعه ملی برای تعیین میزان دقیق درآمدها، اظهار داشت: در رابطه با درآمدهای صندوق یک بحثی را در خصوص حسابرسی تعهدی داریم؛ در حال حاضر در بخش «هزینه» های صندوق این حسابداری انجام می‌شود. 

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی افزود: طبق مصوبه هیات امنا باید «حسابداری تعهدی کامل» را پیاده کنیم که برای این کار نیاز به هماهنگی بین بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی داریم تا بتوانیم سیاهه های نفت را در زمان فروش بگیریم و ثبت درآمدی کنیم.

حسینی گفت: تاکنون شرکت ملی نفت برای ارسال این اسناد همکاری چندانی نکرده، اما با توجه به متن قانون، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در همین ارتباط، جلساتی هم برگزار کردیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته هنوز به نتیجه خاصی نرسیده ایم و نتوانسته ایم به سازوکار مشخصی برای انجام کار برسیم؛ مثلا اینکه اینها را به صورت تعهدی ثبت کرده و در پایان سال نسبت وصولی را با تعهدی مقایسه کنیم و بگوییم نسبت به پیش بینی مان کسری یا افزایش داشته ایم.

وی ادامه داد: البته این موضوع چندان در روند اجرای صندوق موثر نیست اما به صندوق امکان می دهد که بتواند صورت های مالی اش را منتشر کرده و موجب اعتباربخشی به صورت های مالی‌اش شودو این کار شفافیت بیشتر را بدنبال دارد.

حسینی تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم که اگر لازم بود بخش نفت در زمان فروش آن، یک نسخه از سیاهه فروش را به صندوق ارسال کند تا ما بتوانیم رقم تعهدی را ثبت کنیم.