به گزارش پارس نیوز، 

در بخشی از ابلاغیه گمرک خطاب به گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری - صنعتی آمده است: در اجرای تصویب‌نامه مورخ ۹۷.۰۱.۲۱ هیات وزیران، به پیوست تصویر تصویب نامه مذکور و صورتجلسه مورخ ۹۷.۰۲.۳۱ کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر در مناطق آزاد در خصوص تعیین میزان سهمیه کل کالای همراه مسافر و خرده فروشی، همچنین میزان سهمیه مجاز ورود پوشاک (البسه، کیف و کفش) به هر منطقه، مربوط به شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به همراه فهرست کالاهای مجاز به ورود یا خروج از محدوده مناطق آزاد تحت عنوان کالای همراه مسافر و خرده فروشی ارسال می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایند مطابق با مفاد صورتجلسه مذکور و با رعایت سایر مقررات مربوطه و نکات ذیل اقدام لازم معمول دارند:

۱- رعایت سقف سهمیه کل و سهمیه پوشاک و فهرست کالای همراه مسافر هم در هنگام ورود کالا از خارج کشور به منطقه و همچنین هنگام ورود کالا از منطقه به سرزمین اصلی ضمن رعایت استثنائات موضوع بند یک و ۸ فهرست مزبور الزامی است.

۲- سهمیه پوشاک به عنوان بخشی از سهمیه کل مطرح است لذا میزان کل کالای همراه مسافر وارده به منطقه (اعم از پوشاک و سایر کالاها) نباید از سقف سهمیه کل فراتر رود.

۳- در مورد مناطقی که برای پوشاک ترکیه ای وارده به آنها سقف تعیین شده است، مجموع پوشاک ترکیه و سایر کشورها نباید از سقف سهمیه اولیه تعیین شده برای پوشاک عبور کند.

ابلاغ ضوابط 6 ماهه کالاهای مسافری/ سهمیه 7 منطقه آزاد تعیین شد

ابلاغ ضوابط 6 ماهه کالاهای مسافری/ سهمیه 7 منطقه آزاد تعیین شد

ابلاغ ضوابط 6 ماهه کالاهای مسافری/ سهمیه 7 منطقه آزاد تعیین شد

ابلاغ ضوابط 6 ماهه کالاهای مسافری/ سهمیه 7 منطقه آزاد تعیین شد