به گزارش پارس نیوز، 

محمدحسین محمدی اظهار کرد: در سال 1395 حدود 73 میلیون مترمکعب آب در شهرهای مختلف استان مصرف شد.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته 76 میلیون مترمکعب آب در شهرهای استان کردستان به مصرف رسید که در مقایسه با سال پیش از آن معادل چهار درصد افزایش داشته که البته این رشد مصرف به دلیل افزایش آمار مشترکین در سال 96 بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان کردستان، خاطرنشان کرد: همچنین آمار انشعابات در سال 1395 معادل 332 هزار و 730 فقره بود که در سال 1396 با رشد حدود 18هزار انشعاب به 350 هزار و 455 فقره رسیده است.

وی یادآور شد:شرکت آبفا کردستان با توجه به روند خشکسالی ها و محدودیت منابع آب و با توجه به کاهش سرانه آب تجدیدپذیر و افزایش جمعیت، از شهروندان کردستانی می خواهد نسبت به رعایت هرچه بیشتر صرفه جویی و مدیریت مصرف اهتمام کنند.