به گزارش پارس نیوز، 

 بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی در سه ماهه سوم 96 را منتشر کرد که بر این اساس رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 1 درصد و بدون نفت ۳.۶ درصد شد. بر این اساس عملکرد سه ماهه سوم سال 96 به قیمت های جاری حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 3هزار و 637 هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت خالص 697 هزار میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی هزار و 734 هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی 477 هزار میلیارد ریال بوده است.

نرخ رشد متغیرهای پولی در آذرماه 96 نسبت به پایان سال 95 حکایت از رشد ۱۵.۳ درصدی دارد که پول ۶.۴ درصد، شبه پول ۱۶.۶ درصد و سپرده های بخش غیردولتی ۱۶.۲ درصد بوده است. وضعیت مالی دولت در این مدت حکایت از آن دارد که درآمدها به ۳۸۵.۴ هزار میلیارد ریال رسیده و پرداخت های هزینه ای رقم ۵۶۰.۳ هزار میلیارد ریال را تشکیل داده است.

در این میان واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۹۳.۶ هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 224 هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای 204 هزار میلیارد ریال بوده است.

ادامه دارد...