پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- صالح کاهانی- اقتصاد مقاومتی به مدل والیبال ایران نزدیک است.  آنجا که تمام توان مردمی حتی تا جشن عروسی روستا بهانه برگزاری رقابت های  عزت بخش والیبال می شود. رنگ بازی نقش تصدی گری دولت و یک انسجام و عزم ملی برخاسته از دل خود مردم.

این تصویر تنها گوشه ای از پشتوانه مردمی گنبدکاووس پایتخت والیبال ایران است در دور ترین روستا های کشورمان.

پیشرفت  و پیروزی و کار جمعی یک تاکتیک ملی می خواهد. موفقیت های والیبال ایران به پشتوانه مردمی در شهرهای دور وابسته است. آنجا که همت با هویت محلی گره میخورد. به استعداد های خود متکی هستند، برای تعیین بهترین ها رقابت می کنند و در نهایت به شکوفایی استعدادها و موفقیت منتهی می شود.

شاید در سال پیش رو نخستین گام برپایی عدالت رسانه ای و ایجاد نگاهی به ظرفیت های بومی باشد.