به گزارش پارس به نقل از مهر، محمد نهاوندیان با تشریح چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری گفت: در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بی سابقه ای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمتها شاهد جهش بزرگی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز به شدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی که این اتفاق برای پول ملی می افتد، دارایی های کشور که در فهرست واگذاری ها قرار دارد، ارزش دو تا سه برابری پیدا می یابد؛ بنابراین اگر قیمت آن دارایی ها به صورت اسمی مثل سابق در نظر گرفته شود، هر فردی که به این دارایی ها دسترسی پیدا کند، به چشمه رانت خواهد رسید.

نهاوندیان تاکید کرد: در شرایط فعلی، دولت باید مراقبت کند تا سرچشمه رانت های جدید را بخشکاند و شرایط را به گونه ای پیش برد که ارزش پولی ملی به حالت سابق خود برگردد؛ بنابراین گام اول در سال جاری، مهار تورم و برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید پولی ملی است.