دولت در اين دو سال توانسته اقدامات مفيدي در زمينه اقتصادي انجام دهد اما هنوز كافي نيست. دولت توانسته در زمينه اقتصادي آرامش را برقرار كند كه اين امري اساسي است. به‌عبارت ديگر تا زماني كه زيرساخت‌ها آماده نباشد، روساخت هرچيزي قرار گيرد، محكوم به خرابي است. در اين راستا دولت يازدهم توانسته زيرساخت‌ها را فراهم كند اما ما منتظر روساخت‌ها هستيم. براي مثال توانسته نرخ تورم را مهار كند و همچنين توانسته جو ناآرامي كه پيش از اين بر فضاي اقتصادي حاكم بود را آرام كند اما ما منتظر نتيجه هستيم كه اميدواريم نتيجه آن حل مشكلات اقتصادي، اشتغال و رونق اقتصادي و شكست ديوار بلند ركود باشد. البته تا به امروز پايه‌هاي آن فراهم شده اما بايد ديد كه نتيجه چه مي‌شود...

تا اينجاي كار با توجه به تمام زمينه‌ها دولت نمره قبولي را دريافت كرده است و مردود نمي‌شود اما اين نمره، نمره بالايي نيست و مي‌تواند افزايش پيدا كند. درواقع دولت با حسن‌نيت آمده و مي‌خواهد كاري انجام دهد. زمينه را نيز براي رفع ركود و مشكلات اقتصادي فراهم كرده است اما هنوز اين اتفاق رخ نداده يعني تورم را مهار كرده است اما هنوز مردم اين مهار تورم را احساس نكرده‌اند. درواقع اتفاق بعدي آن است كه مردم نيز اين احساس را در مورد تورم داشته باشند. بنابراين من به دولت نمره قبولي مي‌دهم اما نمره بالا را زماني به دولت مي‌دهم كه مردم نيز اقدامات دولت را در زمينه اقتصاد و تورم احساس كنند.