به گزارش پارس، با توجه به اهمیت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و تمامی انتظارات از بانک مرکزی برای به نظم کشیدن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ، درنهایت بانک مرکزی توانست حتی تا روزهای پایانی امسال هم که شده چند موسسه مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند.
 
براین اساس در روزهای گذشته بانک آینده توانست مجوز نظارت بانک مرکزی را دریافت کرده و در لیست بانکها و موسسات دارای مجوز قرار گیرد.
 
همچنین موسسه میزان که چندی است دچار مشکل شده و سپرده گذاران آن در تردید و نگرانی به سر می بردنند با توجه به خبرهایی که مبنی بر ادغام آن با یک بانک وجود داشت، اخیر مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که موسسه میزان با بانک صادرات ادغام شده است.
 
درعین حال اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که موسسه مالی و اعتباری افضل توس هم که تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشت با بانک دی ادغام شده است.
 
از سویی دیگر خبرهایی مبنی بر برگزاری مجمع موسسه مالی و اعتباری آرمان وجود دارد که این گونه به نظر می رسد این موسسه نیز به زودی تعیین تکلیف شده و در لیست مجازهای بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.