به گزارش پارس به نقل از ایسکا نیوز: دبیرانجمن صنفی دفاترمسافرتی و گردشگری استان تهران ضمن انتقاد از رسیدن بلیط تهران - کیش به یک میلیون تومان، می گوید: با  آزادسازی نرخ بلیط هواپیما تغییری درکیفیت خدمات و ایمنی پروازها ایجاد نشده و همانطور که دراین سال ها تجربه نشان داده، درایران هرموضوعی که به آزادسازی نرخ رسیده  کیفیت افزایش پیدا نکرده بلکه فقط قیمت ها گران شده است.


امیر هاتفی،با تاکید براینکه نظارت دولت،سازمان هواپیمایی کشور و ارگان های خاص برروی پروازها باید به صورت مستمر و جدی باشد گفت: زمانی رقابت بین فروشنده ها درراستای آزادسازی قیمت ها صورت می گیرد که تناسب و تعادل پایداری بین حجم عرضه و تقاضا برقرار باشد.

دبیرانجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران،با بیان اینکه در ایران تعادلی بین حجم عرضه و تقاضا یعنی تعداد پروازها با تعداد مسافران وجود ندارد،تصریح کرد: وقتی آزادسازی قیمت ها برعدم تناسب بین حجم عرضه و تقاضا اضافه شود، به دلیل عدم نظارت برقیمت ها و افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه، بلیطی که درحال حاضر برای پرواز تهران_ کیش یک میلیون تومان قیمت دارد به طورحتم در تابستان بیش از دو میلیون تومان قیمت خواهدداشت.

افزایش صددرصدی قیمت بلیط هواپیما درسال جدید

هاتفی،افزود: صددرصد افزایش قیمت بلیط هواپیما در سال جدید را خواهیم داشت، به طوری که ممکن است حتی رقمی که امسال برروی هر بلیط هواپیما اضافه می شود بیش تر ازسال گذشته باشد.

وی،در پاسخ به این سوال که آیا افزایش صددرصدی قیمت بلیط هواپیما و کاهش تعداد مسافران درسال جدید، تاثیر منفی برصنعت گردشگری کشور نخواهد گذاشت؟ ادامه داد: متاسفانه آزادسازی نرخ بلیط هواپیما بر صنعت هواپیمایی و گردشگری کشور تاثیر منفی می گذارد اما واقعی سازی قیمت ها  باید درکشور اجرایی شود زیرا دولت تاحدی می تواند سوبسیت موارد مختلف را بپردازد.

دبیرانجمن صنفی دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران،تصریح کرد: وقتی دولت یارانه را پرداخت نکند و قیمت ها واقعی شود ایرلاین های متعددی وارد صنعت هواپیمایی کشور شده و در این صورت تعداد پروازها در راستای تناسب بین حجم عرضه و تقاضا افزایش پیدا می کند.