به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در حالی که بحث تغییر در سهمیه های سوخت از مهرماه در دولت مطرح است اما بامداد اول بهمن ماه برای ششمین ماه متوالی سهمیه نیمه یارانه ای با قیمت ۷۰۰ تومانی و سهمیه یارانه ای با قیمت ۴۰۰ تومانی بدون تغییر نسبت به دولت دهم در کارت های سوخت خودروها و موتوسیکلت هاشارژ شد. اما در میانه بهمن اولین تغییر در سهمیه های سوخت اعمال شد و قرار است این تغییر در سهمیه سوخت اسفندماه اعمال شود.

بر این اساس، سهمیه خودروهای بنزین سوز آموزشگاه های رانندگی که تا امروز ۳۰۰ لیتر در ماه بود با کاهش ۲۴۰ لیتری به ۶۰ لیتر می رسد. همچنین سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز آموزشگاه های رانندگی که تاکنون ۲۰۰ لیتر در ماه بود با کاهش ۲۴۰ لیتری به ۶۰ لیتر می رسد.

جزئیات شارژ سهمیه های بنزین در کارت های سوخت در ماه آینده تا این لحظه بدین شرح است:

نوع وسیله نقلیه

سهمیه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) به لیتر

سهمیه نیمه یارانه ای (۷۰۰ تومانی) به لیتر

ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر

حداکثر سوختگیری روزانه   به لیتر

تعداد سوختگیری

خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز

۶۰

۳۰۰

۱۸۸۰

۶۰

۳

خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز

۶۰

۳۰۰

۱۸۸۰

۶۰

۳

خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز

-

۳۰۰

-

۶۰

۳

خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز

-

۳۰۰

-

۶۰

۳

تاکسی بنزین سوز

۵۰۰

۳۰۰

۱۶۷

۶۰

۲

تاکسی دوگانه سوز

۳۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۲

مسافربر شخصی خطی و ب ین راهی بنزین سوز

۳۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۲

مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز

۲۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۲

خطی بین شهری بنزین سوز

۹۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۳

خطی بین شهری دوگانه سوز

۶۰۰

۳۰۰

۶۷

۶۰

۳

خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز

۶۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۲

خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز

۶۰

۳۰۰

۶۷

۶۰

۲

آژانس بنزین سوز

۳۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۳

آژانس دوگانه سوز

۲۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۶۰

۳

وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز

۲۰۰

۳۰۰

۶۷

۶۰

۳

وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز

۱۰۰

۳۰۰

۳۴

۶۰

۳

وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز

۴۰۰

۳۰۰

۱۳۴

۶۰

۳

وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز

۲۰۰

۳۰۰

۶۷

۶۰

۳

موتورسیکلت

۲۵

۶۰

۷۷۵

۶۰

۳

وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز

۶۰

۳۰۰

۲۰

۶۰

۳

وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز

۶۰

۳۰۰

۲۰

۶۰

۳

خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳

خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳

خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳

خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳

خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳

خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳

آمبولانس بنزین سوز

۷۵۰

۳۰۰

۲۵۰

۶۰

۳

سیاسی  و   سرویس بنزین سوز

-

۵۰۰

-

۶۰

۳