آنچه در این رخداد بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، بازنگری در تداوم روزمرگی کنونی دستگاه مدیریت این بخش است. شاهد این مدعا سلسله اخبار کشاورزی کشور از منابع رسمی بوده که صرفا به ارائه رویدادها از «وزارت جهاد کشاورزی» و نه «بخش کشاورزی» پرداخته می‌شود. 

میزان مصرف آب محصولات کشاورزی/ تولید هر محصول چقدر آب می‌خورد+ جدول

مواردی که عمدتا به آمار افزایش تولیدها و در قیاس با گذشته یا وعده‌های موکول به آینده و با نمایی رنگ‌ آمیزی‌شده از امور جاری بسنده می‌کند. 

جامعه ما در چنین نمایی نسبت به تنگناها و تهدیدهای مخاطره‌آمیز واقعی در این حوزه بی‌خبر می‌ماند.

۱۲ درصد محصولات کشاورزی کشور در استان فارس تولید می‌شود

در این بی‌خبری است که رسانه‌ای‌شدن برگشت محصولات صادراتی و با شائبه آلودگی به بقایای سموم یکباره غافلگیرشان می‌کند. البته چنین رویدادهایی برای آنها که بر خوان پرجاذبه واردات سم و... نشسته‌اند، خبر تازه‌ای نبوده و سال‌ها است که برای‌شان آهنگ زندگی است. آهنگی که چه‌بسا برای مردم ما آمیخته با بوی سم و بیماری است.

آمار وحشتناک واردات محصولات کشاورزی