صدقی اظهارکرد: طی روز گذشته نیز مصرف برق در این استان به لب مرز اوج مصرف رسید.

وی افزود: طی روز گذشته مصرف برق در استان به 248.5 مگاوات در ساعت رسید و طی امروز نیز مصرف برق تاکنون به 250 مگاوات در ساعت رسیده است.

صدقی ادامه داد: زمانیکه مصرف برق به میزان 250 مگاوات در ساعت برسد، خاموشی به صورت خودکار از سوی تهران اعمال می شود.

وی تصریح کرد: بنابراین احتمال خاموشی گسترده در استان به علت مصرف زیاد برق طی امروز وجود دارد.

این مقام مسئول تاکیدکرد: در صورت بروز خاموشی، خاموشی ابتدا از چاه های آب شروع خواهد شد و اگر نیاز باشد در بخش خانگی نیز اعمال خواهد شد.

وی توصیه کرد: از شهروندان درخواست می شود در صورت استفاده از کولر گازی، به صورت همزان از وسیله برقی دیگر استفاده نکنند و همچنین درجه دمای کولر را بر روی 24 و 25 درجه سانتی گراد قرار دهند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق خراسان شمالی ادامه داد: کولرهای آبی بر روی دور کند قرار داده شود چراکه اگر بر روی دور تند باشد میزان مصرف برق سه برابر خواهد شد.

وی افزود: اگر امکان استفاده از پنکه وجود داشته باشد طی امروز از پنکه استفاده شود چراکه میزان مصرف برق توسط پنکه کمتر از کولرها خواهد بود.