جلسات علنی  هفته جاری مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه  برگزار می شود.

بررسی جزئیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه های خالی و انتخاب ناظران در هیات ها، مجامع و شوراها در دستور کار مجلس قرار دارد.

بر این اساس نمایندگان ناظران در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناری، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها، هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی، شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای ملی ایمنی زیستی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، شورای عالی نظام پرستاری، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات، شورای عالی نظام پزشکی، شورای عالی آب، هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور، شورای عالی انرژی و شورای عالی حفاظت محیط زیست را انتخاب می کنند.

همچنین بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.