تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو ضمن درخواست حمایت برای این کشور اعلام کرد: «نبرد سختی در آنجا شکل خواهد گرفت.»