به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شبکه لرزه نگاری بیرجند وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مشخصات زمین لرزه را در ۳۳.۰۷ درجه عرض شمالی و ۶۰.۲۰ درجه طول شرقی ثبت کرده است.

 

 

 

گزارشی در مورد خسارات احتمالی دریافت نشده است.