عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی بود. با شکایت مهدی هاشمی، آخوندی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.


به گزارش رکنا، پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی به شعبه۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  ارجاع شد ، دادگاه پس از رسیدگی  بخشی از حکم دادگاه بدوی راتعلیق کرد .

همچنین در حکم صادره آمده است ،با توجه به عدم سابقه کیفری عباس آخوندی و پیش بینی اصلاح وی، دادگاه با صدور قرار تعلیق اجرا مجازات، جزای نقدی او را به مدت یک سال معلق کرده است.

بنابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار [تعلیق تعقیب] تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند.» لکن در صورتیکه متهم در مدت تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود بلکه آثار تبعی جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود.