ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اضافه‌کاری به کارگرانی که ماهیت شغلی آن‌ها سخت و زیان‌آور است، اظهار کرد: کار‌های سخت و زیان‌آور به دلیل اینکه ماهیت کار دشوار است، در قانون آنان را از هرگونه اضافه‌کاری منع کرده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: در مشاغل سخت و زیان‌آور کارگر به تناسب کاری که انجام می‌دهد در طول یک سال کاری برای آنان یک سال‌ونیم کار محسوب می‌شود، ولی در برخی از واحد‌های کار، اضافه‌کاری با توافق میان کارگر و کارفر صورت می‌پذیرد.

وی تصریح کرد: در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور قید شده است که در مشاغل دشوار هیچ اجباری مبنی بر اضافه‌کاری نیست و بکار گیری کارگر به دلیل اینکه با کارفرما توافق کرده است که بیشتر از ساعت مقرر بایستد، اشتباه و خلاف اصول اخلاقی است.

چمنی گفت: هیچ گونه بند و یا تبصره‌ای در قانون کار و تامین اجتماعی مبنی بر اضافه کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور و یا مشاغل عادی قید نشده است و در قانون آورده شده که هرگونه اضافه کاری باید مبتنی بر توافق میان کارگر و کارفرما باشد و کارگر مجبور به اضافه‌کاری نیست.