آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی سه شنبه چهارم خرداد را مشخص کرد.

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰
حسابداری صورت‌های مالی -رشته حسابداری - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
دانش فنی تخصصی - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
دانش فنی تخصصی -رشته تاسیسات مکانیکی-پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
عیب یابی مولد قدرت - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
عیب یابی سوخت رسانی - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه‌ای

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
علوم تجربی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان
تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۲۰
زیست سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۲۰تا ۱۸:۰۰
عربی سه - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۴۰ تا ۲۱:۱۰
دین و زندگی - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۲۱:۱۰ تا ۲۱:۴۰

مشاور تحصیلی

سه شنه۴خرداد شبکه ۴

ساعت۸
سلامت وبهداشت

ساعت۸:۳۰
سلامت وبهداشت

ساعت۹
سلامت وبهداشت

ساعت۹
علوم وفنون ادبی۲

ساعت۹:۳۰
علوم وفنون ادبی۲

ساعت۱۰
فلسفه۱

 متوسطه دوم

 ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح
اصول عقاید ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

 ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح 
تاریخ اسلام ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

متوسطه دوم

 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ 
عربی، زبان قرآن ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم و معارف اسلامی

متوسطه اول

 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ 
پیام‌های آسمان پایه هشتم