آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

کارگاه گرافیک - پایه۱۲- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰
اسکلت سازی ساختمان - رشته ساختمان - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت -رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا ۲۱:۵
انجام کمک‌های اولیه -رشته تربیت کودک- پایه ۱۰- -شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان: دانش‌ها و مهارت‌های معلمی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:۵۰ تا۱۷:۱۰
شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰
شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰تا ۱۸:۳۰
شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰
فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
فیزیک دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۹

درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۷:۵۵

درس جغرافیای ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۲۰

درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۴۵

درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۹:۱۰

درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۳۵

درس فیزیک ۲پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت۱۰

درس فارسی ۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۲۵

درس فارسی ۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۵۰

درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۱:۱۵

درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ 

علوم و معارف قرآنی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح

احکام ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ 

هدیه‌های آسمان پنجم دبستان

ساعت ۱۱:۴۰ تا ۱۲ 

آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت ١۵:۱۰ تا ١۵:٣٠ 

آموزش قرآن پایه ۹

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

دین و زندگی ۱ - پایه ۱۰ - رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی