آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

ارتباط موثر - پایه ۱۰- رشته خدمات -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰

دانش فنی تخصصی-رشته شبکه و نرم افزار - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

آشنایی با سبک‌های نقاشی - پایه ۱۲- رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعات اجتماعی - درس ۱۶ جاذبه‌های گردشگری ایران

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعات اجتماعی- درس ۱۵ هجوم تیمور به ایران

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعات اجتماعی- درس ۱۴ ایران در دوران پهلوی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

آموزش معلمان -سنجش تکوینی آمیخته با استخراج شواهد یادگیری و همسان سنجی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰: علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰: احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱: درس هدیه‌های آسمانی

سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت۱۵

دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه