جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز چهارشنبه 1 بهمن 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30 مهارت شناختی - پایه 12  رشته تربیت کودک - شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت 8.30 تا 9 کاربر رایانه - پایه 10 - رشته تصویر سازی- شاخه کاردانش

ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی تخصصی- پایه 12- رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای 

  ساعت 20.50 تا 21.15 الگو سازی سر همی نوزاد - رشته طراحی و دوخت- پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 الگو یقه - رشته طراحی و دوخت- پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11  بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 علوم تجربی و تفکر   پایه  دوم 

ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش   پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30  مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 بازی و ریاضی   پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30  بازی و ریاضی   پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی- درس یازدهم عهد و پیمان ( بخش اول ) پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 ادبیات فارسی- درس یازدهم پرچمداران ( بخش اول ) پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی- درس یازدهم زن پارسا ( بخش اول ) پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  پرورشی - موانع یادگیری

متوسطه دوم  

  ساعت 16.30 تا 17  شیمی یک -  پایه 10 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

     ساعت 17 تا 17.30 شیمی دو  - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت 17.30 تا 18 شیمی سه  - پایه 12- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت 20 تا 20.25 فیزیک دو - پایه 11- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک یک - پایه 10 -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 شبکه 4

ساعت 7.30 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 8.30 درس تاریخ 1 پایه 10 رشته دبیات وعلوم انسانی 

ساعت 10.15 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 10.45 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.15 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11.45 درس ریاضیات گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12.15 درس ریاضیات گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12.45 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی  

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت 8 علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.

ساعت 15 آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول 

ساعت 15.30 دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری