جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یک شنبه 14 دی 99 اعلام شد.

شبکه آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنیساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30   معماری داخلی -رشته نقشه کشی ساختمان - پایه 10 -  -شاخه کاردانش

ساعت 8.30 تا 9 طراحی و ساخت کابینت - پایه 10- رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 آشنایی با بناهای تاریخی -پایه 10 - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه ای

  
ساعت 20.50 تا 21.15 نقاشی رنگ روغن - پایه 12- رشته چهره سازی- شاخه کاردانش 

ساعت 21.15 تا 21.50 چاپ لینولئوم-پایه 11 - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش    پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش   پایه سوم
 
ساعت 12 تا 12.30 علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی-   شمارنده اول پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی-  ضرب عدد در بردار پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی -حل نمونه سوال پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت 16 تا 16.30 پرورشی -برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات 
 

متوسطه دوم  

 ساعت 16.30 تا 17  فیزیک 3 -  پایه 12-  رشته علوم تجربی 
   
  ساعت 17 تا 17.30  شیمی 3 - پایه 12-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1  - پایه 10 - علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 1- پایه 10- رشته علوم تجربی 

ساعت 20.25 تا 20.50  ریاضی 1 -پایه 10- رشته علوم تجربی

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس دین و زندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 8.30 درس دین و زندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 10.15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس فارسی1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها.

ساعت 11.45 روانشناسی  پایه 11  رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 12.15 درس آمار و احتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12.45 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف  سیما

ساعت 8 اخلاق اسلامی 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

ساعت 8.30 تاریخ اسلام 3 رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری 

ساعت11 درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت 11.30 درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت 15 عربی و زبان قران 3  رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم  نظری 

ساعت 15.30 پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه