سازمان داروی بریتانیا اعلام کرد: کسانی که سابقه حساسیت و آلرژی دارویی و غذایی آنافیلاکسی دارند نباید از واکسن کرونای فایزر -بیونتک استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، بریتانیا از روز سه شنبه واکسیناسیون گسترده افراد سالمند و نیروهای کادر بهداشت و درمان را در برابر ویروس کرونا آغاز کرده است.

سازمان داروی بریتانیا افزود: تاکنون دو گزارش از حساسیت و آلرژی آنافیلاکسی وجود داشته و یک گزارش نیز درباره واکنس احتمالی آلرژیک به این واکسن به دست ما رسیده است. هر کسی که سابقه آنافیلاکسی به واکسن، دارو یا مواد غذایی دارد نباید این واکسن را دریافت کند.

آنافیلاکسی یک فوق واکنش سیستم ایمنی بدن به شمار می‌رود.