فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در صفحه اجتماعی خود نوشت : مطابق جدیدترین بررسی ها و درنتیجه ی همکاری خوب مردم و اعمال محدودیت ها، هیچ شهری از استان خوزستان دروضعیت قرمز  کرونا  قرار ندارد.

وی اضافه کرد: این موضوع نباید موجب سهل انگاری در رعایت آداب بهداشتی و کوچک شمردن خطر ویروس شود.خوزستان در آستانه ی ورود به روزهای سرد سال است؛مراقب پیک زمستانه باشیم.