جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز یکشنبه  11 آبان 99 اعلام شد.

شبکه آموزش :
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 ساعت 8 تا 8.30  اخلاق  حرفه ای - پایه 12 - درس مشترک -شاخه  فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8.30 تا 9 برنامه ریزی تمرین پودمان 1 درس عملیات تکمیلی پایه 13  -شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 شیمی -پایه 12 درس مشترکشاخه  فنی  وحرفهای و کاردانش

ساعت 20.50 تا 21.5 نقاشی رنگ روغن - پایه 12  -  رشته چهره سازی  - شاخه  کاردانش

ساعت 21.15 تا 21.50 تعمیر سیستم  سوخت و جرقه / تعمیرات دریچه گاز و پمپ بنزین  -  پایه 12 رشته مکانیک خودرو   - شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11   بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش   پایه  دوم 

ساعت 11.30 تا 12 فارسی و نگارش   پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30  فارسی و نگارش   پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی- ضرب و تقسیم عددهای صحیح  پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی-توازی و تعامد(قسمت دوم) پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی-قدر مطلق و محاسبه تقریبی 
پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی -مدیریت کلاس درس 

متوسطه دوم 

 ساعت 16.30 تا 17  زیست شناسی 1  -  پایه 10-  رشته علوم تجربی 

 ساعت 17 تا 17.39 شیمی 3 - پایه 12-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1  - پایه 10 - علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 3- پایه 12 - رشته علوم تجربی 

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 1 -پایه 10- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت 10.15 درس فلسفه 2  پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15  فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها.

ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.
...............................

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت 8 اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت 8.30 اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس آموزش  قرآن  سوم دبستان.

ساعت 11.30 درس هدیه های آسمانی دوم    دبستان.

ساعت 15 اخلاق اسلامی  3 پایه دوازدهم   رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری 

ساعت 15.30پیام های آسمانی پایه هفتم   مقطع  اول متوسطه