مطابق قانون کار چنانچه کارفرمایان از کودکان در کارهای سخت و یا در کارگاه های زیر زمینی مشغول به کاری کنند و یا در مواردی که مورد وفق مقررات و قوانین کار نباشد و یا دختران کودک در محل های غیر مجاز و غیره به کار گرفته شوند برای بار اول سه ماه، برای  بار دوم شش ماه و برای بار سوم یکسال پروانه فعالیت کارگاه های مذکور لغو می شود.